RODO - Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
 
Administratorem Danych Osobowych Użytkowników i Klientów Sklepu www.demoniq24.pl  jest firma Hyperion Mariusz Senger  z siedzibą w Łodzi, przy ul. Leszczyńskiej 20/19, 93-347 Łódź, Polska, NIP PL: 555 146 83 45, NIP UE: PL5551468345, Regon: 093050741. Zwany dalej Administratorem
 
Z demoniq24.pl w sprawach dotyczących danych osobowych skontaktować można się:

a) listownie na adres: Hyperion Mariusz Senger, ul. Polarna 6, 93-465 Łódź, Polska
b) e-mailowo: kontakt@demoniq.pl 
c) telefonicznie: + 48 888414167
 
Inspektorem Danych Osobowych jest Mariusz Senger. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w demoniq24.pl odbywa się za pośrednictwem wyżej wymienionych metod.
 
Sklep demoniq24pl przechowuje dane klientów na serwerach platformy Infoserwis, której administratorem jest firma: Infoserwis, ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań, tel.: 061 832 45 8.
 
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
I.      Dane osobowe przetwarzane przez Administratora
 
Poniżej znajdują się informacje jakie dane osobowe są pobierane i przetwarzane przez Administratora w szczególności:
 
1. na podstawie art. 6 ust. lit. b i lit. c ) RODO w celu:
 
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy sprzedaży na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane podczas procesu rejestracji w sklepie demoniq24.pl)
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2.  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Hyperion Mariusz Senger [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

3.  podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
 
a) realizacji umowy kupna, sprzedaży produktów marki demoniq
b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), odpowiedzi na pytania klienta.
c)  marketingu produktów demoniq za pośrednictwem wiadomości newsletter.
d) weryfikacji poprawności podanych danych w procesie rejestracji w celu realizacji zamówień. W szczególności danych firmowych dystrybutorów spoza obszaru Polski, w oparciu o informacje dostępne na oficjalnych stronach Komisji europejskiej.

II.      Dane osobowe nie przetwarzane przez Administratora

Poniżej znajdują się informacje jakie dane osobowe nie są pobierane i przetwarzane przez Administratora w szczególności:

     a) administrator nie pobiera i nie przetwarza szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO
     b) dane osobowe nie podlegają procesom automatycznym, w tym profilowaniu klienta, o których mowa w art.22 RODO

III.      Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

a) dane osobowe klienta, Administrator będzie przechowywał do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy kupna-sprzedaży albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później.
b) adres e-mail podany w celu marketingu produktów ( wiadomości newsletter) będzie przetwarzany do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 
IV.         Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 
Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie Informacji o ochronie danych osobowych).

V.       Kategorie odbiorców danych
 
Odbiorcy danych osobowych udostępnianych w imieniu Administratora:
1.   Przewoźnicy – firmy transportowe: firmy kurierskie, Poczta Polska
2.   Mbank,
3.   Biuro rachunkowe,
4.   Firmy windykacyjne,
5.   Biura informacji gospodarczej,
6.   Firma informatyczna obsługująca sklep demoniq24.pl.